Best på brems
Lynrask levering
Hente selv Frakt 99,-
Foliatec kaliperlakk tynner for farge
100 ml
Varenummer: 2198
Merke:
120,-
Kjøp
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
EAN 4002581021982
Vekt
Diameter
Høyde
Tykkelse maks/min
Foliatec kalipperlakk tynner er utviklet for å gi deg optimal viskositet når du skal lakkerer med sprøytepistol.
kalipperlakken fra Foliatec må kun tynnes ut med denne tynneren, all annen tynner vil skade malingens struktur og/eller påvirke fargen.
Skal du lakkere med neon farger? Husk tynner til base coat, klikk her!


Blandingsforhold:
 • 5-10% tynner blandes iht størrelse på dysen.
 • Vi anbefaler å starte med 5% på 125ml kaliperlakk (6,25ml) / 10% = 12,5ml
 • 100ml tynner holder til 8-12 sett med kaliperlakk

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • H226 - Brannfarlig væske og damp.
 • H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H318 - Gir alvorlig øyeskade.
 • H315 - Irriterer huden.
 • H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Klassifikasjonskoder

 • Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
 • STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene
 • STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
 • STOT RE 2 - Spesifikke Target organtoksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
 • Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
 • Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
 • Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
 • Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Forholdsregler

 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
 • P103 - Les etiketten før bruk.
 • P301 + P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
 • P321 - Særlig behandling (se på etiketten).
 • P331 - IKKE framkall brekning.
 • P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P362 + P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Nasjonale forskrifter

Ytterligere kategorisering i.h.t. GefStoffV vedlegg II:
Klasse Andel i %
NK 50-100