Best på brems
Lynrask levering
Hente selv Frakt 99,-
Foliatec kaliperlakk - Midnight Black Matt
Varenummer: 2176
Merke:
532,-
Kjøp
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
EAN 4002581021760
Vekt
Diameter
Høyde
Tykkelse maks/min

Kaliperlakk fra Foliatec


MERK! På grunn av lysforholdene under produktfotografering og forskjellige skjerminnstillinger, kan fargen på produktet avvike fra virkeligheten.

Med sin svært populære kaliperlakk, tilbyr Foliatec deg en rimelig, lettvint og varig løsning som sørger for å gi bilen din et mer individuelt og sporty utseende.
Lakken tilfører også kaliperne ekstra beskyttelse mot rust og korrosjon.

Lakken er permanent og er kjemisk, korrosjon og oljebestandig. Den har langvarig finish og er svært enkel å rengjøre. Kaliperlakk fra Foliatac er i utgangspunktet varmeresistent til opp mot 280°C, så ved normal gatebruk er dette mer enn godt nok. Biler som kjører på bane kan oppnå høyere temperaturer, og det er derfor ingen garanti på holdbarhet og finish ved banebruk.


Alt du trenger følger med i settet.
- Hansker
- Stålbørste
- Bremserens
- Pensel
- Lakk + herder

Ønsker du å påføre lakken med lakksprøyte? Da må du bruke Foliatec sin egne dedikerte tynner.


Ofte stilte spørsmål:

Hvor mange kalipere kan jeg lakkere, med ett sett?
- Ett sett er nok til fire kalipere, eller to front kalipere og to bremsetromler

Hva må jeg gjøre før jeg starter?
- Fjern all løs skitt og overflaterust med medfølgende stålbørste og bremserens

Når er lakken tørr?
- Etter 2 timer er lakken herdet nok til at du kan sette på hjulene igjen. Etter 24 timer kan du bruke bilen og etter 5 dager er lakken helt herdet og kan eksponeres for kjemikalier.

Kan jeg lakkere kaliperne med en ny farge igjen?
- Selvsagt, men prøv å fjern gammel lakk for best resultat

Hvor slitesterk er lakken?
- Lakken tåler en hver termisk og kjemisk belastning som påføres ved vanlig kjøring

Hvor mye varme tåler lakken?
- Lakken er varmeresistent til opp mot 280°C, noe som er mer enn godt nok ved normal gatebruk.

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

Advarsel

 • H315 - Irriterer huden.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H226 - Brannfarlig væske og damp.

Klassifikasjonskoder

 • Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
 • Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
 • STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
 • Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3

Forholdsregler

 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P103 - Les etiketten før bruk.
 • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P241 - Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
 • P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P405 - Oppbevares innelåst.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til  skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter .